W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określanego dalej w skrócie jako „RODO”, poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest „SWAYNE & CAMPBELL, NOWEL – NĘDZA I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA” Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, przy ul. Słomianej 14/5, 30-316 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400647, NIP 679-307-68-04, numer REGON 122433990, zwana w skrócie również „SCNN”, określana dalej jako „Administrator”.

Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw można kontaktować się z Administratorem pisząc pisemnie na adres jego siedziby to jest ul. Słomiana 14/5, 30-316 Kraków lub pod adres e-mail kancelaria@scnn.pl

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu i na podstawie:

Cel przetwarzania danych osobowych

Postawa prawna przetwarzania

Prawnie uzasadniony cel (jeśli występuje)

W celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania ofertą SCNN (świadczenie usług prawnych)

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

W celu wykonywania, realizacji i na podstawie zawartej przez Ciebie z SCNN umowy (umowy o świadczenie usług prawnych), w tym kontaktowanie się z Tobą w związku lub w wykonaniu umowy

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Rozpatrywanie skarg lub reklamacji, w tym obsługi sprzedażowej i posprzedażowej

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym również związanych w związku z zawartą lub wykonywaną umową lub w z jej nie zawarciem

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Ustalenie praw i obowiązków, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych
W celach archiwalnych (dowodowych), to jest archiwizowanie dokumentacji, w tym umów i dokumentów rozliczeniowych (np. faktur, rachunków)

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem SCNN
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, a związanych z oferowanymi przez SCNN usług

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności
W celu przeprowadzenia i rozliczenia procesu rekrutacji

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Jako Pana/Pani zgodę rozumiemy przesłanie nam swoich danych w związku z rekrutacjią.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: naszym dostawcom (podwykonawcom) czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu lub którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności osoby współpracujące z SCNN, firmy prawnicze, księgowe, dostawcy usług IT, firmy informatyczne, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, podmioty umożliwiające nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych, a także organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na SCNN obowiązków.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okresy określone przepisami prawa lub gdy jest to konieczne i uzasadnione do prawidłowego funkcjonowania SCNN i zachowania zasady rozliczalności.

2. Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy, przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.

3. Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

4. Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy w zakresie dokumentów rozliczeniowych przetwarzamy do czasu upływu okresu przedawnienia obowiązków i zobowiązań podatkowych, chyba że przepisy stanowią inaczej.

5. Twoje dane osobowe pozyskane w związku z procesem rekrutacji przetwarzamy przez okres prowadzenia tej rekrutacji.

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawienia) treści swoich danych,

c) prawo do usunięcia swoich danych,

d) jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

g) prawo do przenoszenia danych,

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw, skieruj żądanie pod adres e-mail kancelaria@scnn.pl lub pisemnie pod adres ul. Słomiana 14/5, 30-316 Kraków lub udaj się do naszej siedziby w Krakowie przy ul. Słomiana 14/5. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia, wykonywania umowy, rozliczenia prowadzonej działalności, przeprowadzenia i rozliczenia procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych które są warunkiem zawarcia umowy, możemy odmówić zawarcia umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.